Storitve

NUDIMO RAČUNOVODSKE STORITVE

 • Gospodarske družbe

 • Pravne osebe javnega prava

 • Samostojne podjetnike in druge zasebnike, fizične osebe z dejavnostjo

 • Kmete

 • Društva

 • Notarje in pravnike

 • Pravne osebe zasebnega prava

 • Proračunske uporabnike

NAŠE STORITVE

 • vodenje glavne knjige
 • analitična evidenca saldakontov
 • izpisi odprtih postavk
 • obračun davka na dodano vrednost
 • vodenje davčnih evidenc
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev
 • izdelava zaključnega računa
 • izdelava medletnih bilanc
 • vodenje blagajne
 • obračun plač
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca
 • obračun najemnih, podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev, pogodb za začasno in občasno delo upokojencev
 • obračun prokure
 • preverjanje in obračun bonitet
 • knjiženje maloprodaje
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih
 • izdelava poročil za Banko Slovenije
 • izdelava statistike finančnih računov
 • izdelava statističnih poročil
 • vodenje plačilnega prometa
 • obračun obresti
 • vodenje plačilnega prometa
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
 • izdelava predloga celostne rešitve vašega računovodstva
 • izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom

OSTALE STORITVE

 • prevzem in dostava dokumentov
 • prijava potreb po delavcih in prijava delavcev v zavarovanje
 • priprava kompenzacij in asignacij
 • priprava izvršb
 • priprava opominov
 • obračunavanje obresti
 • odjava delavcev
 • pomoč pri kadrovskih vprašanjih
 • pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev, tudi nepovratnih
 • pomoč pri pripravi investicijskih programov, poslovnih načrtov
 • pomoč pri združitvah, pripojitvah podjetij, s.p.-jev
 • svetovanje ob ustanovitvi podjetja s podajanjem ključnih začetnih informacij
 • priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike
 • računovodstvo na terenu (naš računovodja na sedežu stranke)
 • prijava v sistem DDV
 • pomoč pri vzpostavitvi davčne blagajne
 • celovito podjetniško svetovanje
 • izdelava e-računov
 • mesečna poročila po želji strank
 • svetovanja s področja davka od dohodkov pravnih oseb
 • svetovanja s področja davka iz dejavnosti – samostojni podjetniki
 • svetovanje v zvezi z začetkom poslovanja podjetja
 • sodelovanje z bankami
 • sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki (odvetniki, notarji,…)
 • predavanja s področja računovodstva in davkov

NUDIMO TUDI

 • Pomoč pri posameznih segmentih računovodstva (obračun plač in drugih izplačil po pogodbah, pomoč pri izdelavi zaključnih poročil, …)
 • Notranji pregled (vodnje zalog, blagajne, obračun amortizacije, obračun DDV, …)
 • Predavanja s področja računovodstva in davkov – po dogovoru
Dostopnost